2016 Emlak (Ev,Arsa) Vergisi Ödeme Tarihleri

Tarafından   2015

emlak-vergisi-ev-vergisi-arsa-vergisi-emlak-vergisi-emlak-vergisi-ödeme-emlak-vergisi-borç-sorgulama-emlak-vergisi-hesaplama-emlak-vergisi-sorgulama-emlak-vergisi-2016-emlak-vergisi-20172016 Emlak Vergisi Borç Sorgulama Ödeme Sayfası için Tıklayınız

2016 emlak vergisi borç ödeme takvimi açıklandı .Ev ,arsa,iş yeri,depo sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi ödeme takvimi açıklandı. 2016 Emlak vergisi borç ödemesi yapacak emlak sahipleri veya varisleri vergilerini tek seferde ödeyebilecekleri gibi iki eşitt taksitlede ödeyebiliyorlar..

2016 Emlak vergisi ilk taksiti 2016 Mayıs ayının son işgününe kadar .Emlak vergisi ikinci taksitini 2016 Kasım ayı sonuna kadar ödeyebilecekler. Zamanında ödenmeyen emlak vergisi borçları cezalı olarak tahsil edilecek.

Peki 2016 emlak vergisi borçu nasıl ödenecek?

2016 Emlak vergisi emlağın bulunduğu ilgili belediyenin web sayfasından , bankalardan yada ilgili belediyenin veznelerinden ödenebilir.

26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin 66 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

EK:2016 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir